วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ สุดสัปดาห์

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 วันนี้ดิฉันได้ช่วยอาจารย์จัดห้องสมุด จัดบอร์ดต่างๆ ซึ่งห้องสมุดกว้างพอสมควร แต่หนังสือมีไม่มากนัก และดิฉันสังเกตเห็นว่านักเรียนไม่ค่อยได้เข้ามาใช้บริการห้องสมุดสักเท่าไหร่นัก ดิฉันจึงคิดว่าเราควรทำสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดเป็นรายเดือน เพื่อเป็นการเสริมแรงกระตุ้นให้นักเรียนให้ความสนใจกับห้องสมุดมากยิ่งขึ้น  เราจะมีของสมนาคุณให้กับนักเรียนที่เข้าห้องสมุดมากที่สุดในรอบหนึ่งเดือน โดยจะเรียงลำดับ 3 คน วิธีนี้ดิฉันคิดว่ามันน่าสนใจมาก และน่าจะได้ผลแน่ๆ
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2555 วันนี้ได้เริ่มลงมือทำแผนการจัดการเรียนรู้บางส่วนแล้ว ดิฉันเปิดดูหนังสือแล้วศึกษาเนื้อหาต่างๆที่คิดว่านักเรียนจำเป็นต้องเรียน และเราต้องสอนให้ได้ ดิฉันจึงเขียนตารางการสอนเป็นรายสัปดาห์ว่าเลือกสอนบทไหน เพื่อเป็นการวางแผนการสอน นอกจากนี้ ผอ.ยังแจ้งมาว่าพวกเราได้สอนภาษามาลายูให้กับนักเรียนอีกด้วย ซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นประสบการณ์อย่างนึงที่ดิฉันจะได้เรียนรู้และลงมือทำ น่าสนใจมากค่ะ

วันที่ สามของการฝึกสอน

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2555 วันนี้มาแต่เช้า เซ็นชื่อเหมือนทุกวัน แล้วเปิดประตู ทำความสะอาดห้องสมุด จัดหนังสือต่างๆ แล้วลงไปคุมนักเรียนที่ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ซึ่งชั้น ม3/2 เป็นนักเรียนที่อยู่ในการดูแลของดิฉัน วันนี้ครูพี่เลี้ยงให้ตารางสอน หนังสือเรียน เพื่อเตรียมตัวสอน อ.พี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับการสอนนักเรียน และให้พวกเราช่วยจัด English Camp ให้นักเรียนอีกด้วย ซึ่งจะดำเนินการในเดือนสิงหาคมนี้ ดิฉันและเพื่อนยินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยจัดกิจกรรมนี้ เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของเราเช่นกัน

วันที่สองกับการแบ่งคาบสอน

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 วันนี้มีการประชุมระหว่างครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษกับนักศึกษาฝึกสอนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 คน อาจารย์ในกลุ่มสาระภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 3 คน คือ อ.รุ่งรัตน์ หิตะวัฒนกุล สอนชั้น ม. 2 และ ม.4  คนที่สองคือ อ. สุจิรา บัวสาม สอนชั้น ม.
 1 กับ ม. 5 ส่วนคนสุดท้าย คือ อ. จรูญ เชาวลิต สอนชั้น ม.3 และ ม. 6 ซึ่งเป็นครูพี่เลี้ยงของดิฉัน เมื่อเริ่มการประชุม ครูจึงถามว่าใครจะเลือกสอนชั้นไหน ดิฉันสอนม.สาม และเพื่อนสอน ม.1,2,4  พวกเราจึงแจ้งให้อ.ทราบว่า เราต้องสอน 8-9 คาบต่อสัปดาห์ แต่ละชั้นมีสองห้อง ห้องละสามคาบ เป็นหกคาบต่อสัปดาห์ ดิฉันจึงสอน ม.6 อีก้องนึงเป็น9คาบต่อสัปดาห์

เปิดเทอมวันแรก ณ โรงเรียนโมคคลานประชาสรรค์

วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เป็นการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์  รู้สึกตื่นเต้นมาก  ทั้งๆที่คุ้นเคยกับบรรยากาศ ในโรงเรียนแล้วก็ตาม  วันนี้ยังไม่มีการเรียนการสอนเพราะนักเรียนช่วยกันจัดห้องเรียน  รวมถึงโต๊ะ เก้าอี้  เมื่อเสียงกริ่งตอนเช้า ได้เวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน จึงแนะนำนักศึกษาฝึกสอนทุกคคน ณ โอกาสนี้ด้วย  อีกทั้ง ผอ.ยังประชุมระหว่างนักศึกษาฝึกสอนและอาจรย์ในการปฎิบัติงานของนักศึกษาฝึกสอนเพื่อประสานงานต่างๆ รวมถึงวางแผน ซึ่งมีการมอบหมายงานที่นอกเหนือจากการสอน เช่น แต่งตั้งอาจรย์ที่ปรึกษา  งานธุระการ สารบัญ บรรณารักษ์  ฝ่ายดูแลห้องพยาบาล ฝ่ายแนะแนว ซึ่งทุกคนได้รับมอบหมายงานที่แตกต่างกัน  แล้วจะผลัดกันเรียนรู้งานเมื่อครบ 1 เดือน  นอกจากนี้ก็จัดเวรเฝ้ารับส่งนักเรียนหน้ารั้วโรงเรียน  ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายอยู่ฝ่ายบรรณารักษ์ มีหน้าที่ดูแล บริการการใช้ยืมหนังสือของนักเรียน  ดิฉันคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ดิฉันจะได้เรียนรู้งานอย่างทั่วถึง  ซึ่งเป็นงานที่ครูจำเป็นต้องเรียนรู้ทั้งสิ้น